Fresnel

 

Plan Explosť

Fresnel 3''  100
Micro-Flood MR-16 75

Fresnel 6''  65/65Q 

Fresnel 6''  165/165Q 

Fresnel 8''  75/75Q 

Fresnel 8''  175/175Q 

Fresnel 6''  1KAF